จำนองบ้าน ที่ดิน

จำนอง 
คือ การที่ “ผู้จำนอง” เอาทรัพย์สินของตนตราไว้แก่ “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง

    ทรัพย์ที่นิยมจำนอง คือ ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม ห้องชุด

หลักเกณฑ์การจำนอง

1 ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

2 สัญญาจำนอง ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 714 มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ

3 โดยการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ ดังนี้

» ที่ดิน มีโฉนด จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

» น.ส. 3 จดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

» เฉพาะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ไม่รวมที่ดิน จดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ

» เรือระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป จดทะเบียน ณ กรมเจ้าท่า

» เครื่องจักร จดทะเบียน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการทำสัญญาจำนอง

1 ทำให้ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ

2 ทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสามารถนำไปจำนองกับผู้รับจำนองได้หลายคน โดยเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้เรียงตามลำดับวันที่จดทะเบียน

3 สิทธิจำนองย่อมมีผลไปถึงทรัพย์สินที่จำนองทุกสิ่ง แต่ไม่รวมดอกผลที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้น

4 ถ้ามีการจำนองกันหลายคน โดยมิได้ระบุลำดับการจำนองไว้ ผู้จำนองคนหนึ่งคนใดได้ชำระหนี้ไปแล้ว ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเอากับผู้จำนองรายอื่น

5 เมื่อมีการโอนทรัพย์สินที่จำนองไปให้ผู้อื่น สิทธิในการจำนองนั้น ย่อมโอนติดไปกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

6 ผู้รับจำนองจะบังคับจำนองเมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอากับดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปี ไม่ได้

การหลุดพ้นจากจำนอง

1 ถ้าผู้รับจำนองยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ โดยทำเป็นหนังสือ และผู้จำนองไม่ยินยอม ผู้จำนองหลุดพ้น
2 ผู้จำนองขอชำระหนี้ ผู้รับจำนองไม่ยอมรับชำระหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้จำนองหลุดพ้น

การระงับไปของสัญญาจำนอง

1 หนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นซึ่งมิใช่เหตุอายุความ
2 เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญ
3 เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น
4 เมื่อไถ่ถอนจำนอง
5 เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำสั่งศาล อันเนื่องมาแต่การบังคับจำนอง
6 เมื่อทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุด

เงื่อนไข / วิธีการบังคับจำนอง สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 728

1.1 กรณีลูกหนี้นำทรัพย์ของตนมาจำนอง ตามวรรค 1 : ผู้ร้บจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่า ให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน

1.1 กรณีบุคคลอื่นนำทรัพย์มาจำนองประกันหนี้ของลูกหนี้ ตามวรรค 2 : เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้จำนองภายใน 15 วันนับแต่วันส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกหนี้  หากเจ้าหนี้ไม่ส่งภายใน 15 วัน ผู้รับจำนองหลุดพ้นความรับผิด ดอกเบี้ย ค่าสินไหมซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ ค่าภาระติดพัน บรรดาเกิดพ้นกำหนด 15 วัน

เมื่อครบกำหนดตามคำบอกกล่าว(ไม่น้อยกว่า 60 วัน) ลูกหนี้ไม่ชำระเงิน ผู้รับจำนองในฐานะเจ้าหนี้ จะต้องฟ้องคดีต่อศาล เพื่อขอให้ศาลพิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์ที่จำนองนั้น ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ของตน

วิธีที่ 2 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 729 เป็นการขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์จำนองนั้น หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตน หากเข้าเงื่อนไข ดังนี้

2.1 ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง 5 ปี และ

2.2 ผู้รับจำนองแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจำนวนเงินอันค้างชำระ

โดยทั่วไปการฟ้องบังคับจำนอง เจ้าหนี้จะมีสัญญา 2 สัญญา คือ สัญญากู้(ประธาน) และสัญญาจำนอง(อุปกรณ์) เจ้าหนี้สามารถฟ้องตามสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาจำนองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองสัญญาพร้อมกันก็ได้ 

» เมื่อลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จึงสามารถยื่นฟ้องลูกหนี้ โดยฟ้องเรียกเฉพาะสัญญากู้ยืมเงินก็ได้ ซึ่งหากฟ้องเฉพาะสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อชนะคดีแล้ว ก็สามารถบังคับยึดทรัพย์สินทุกประเภทรวมทั้งทรัพย์ที่จำนองได้จนกว่าจะครบจำนวนหนี้

» แต่ถ้าเจ้าหนี้ฟ้องตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจำนองมาพร้อมกัน หากไม่มีข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 ไว้ และเมื่อนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ เจ้าหนี้จะยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้อีกไม่ได้

อายุความคดีจำนอง : ไม่มี

รับจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดิน

1.บริษัทฯ อนุมัติเงินกู้ง่าย ทำให้ท่านได้รับเงินไปใช้ได้เร็ว

2.บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยต่ำ

3.ระหว่างสัญญา ผู้จำนอง ขายฝาก สามารถชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยได้ ทำให้ได้ลดทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยในเดือนต่อ ๆ ไป 

4.เมื่อครบสัญญาแล้ว ผู้จำนองหรือขายฝากยังไ่ม่สามารถชำระต้นเงินหรือไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากขายได้ สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้จนกว่าท่านจะชำระหรือไถ่ถอนได้

5. วงเงินจำนองอนุมัติไม่เกิน 30-40 เปอร์เซนต์ ของหลักทรัพย์

ขั้นตอนการทำงาน

1. เบื้องต้นให้ แจ้งรายละเอียดที่ของดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ สินทรัพย์ ว่าเนื้อเท่าไร่ ราคาประเมินเท่าไร ติดถนนซอย หรือถนนอะไร โดยอาจจะส่งเอกสารมาทางโทรสารก่อน

2.ทางทีมงานของบริษัทจะตรวจสอบสินทรัพย์ภายใน 1 วัน หากสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ จะติดต่อกลับทันที โดยวิธีพิจารณาขั้นต้น จะดูจากราคาประเมินกรมที่ดิน ราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด โดยทีมงานมีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงาน จะให้จำนองในราคาเฉลี่ยที่ 50-60 % ของราคาสินทรัพย์โดยรวม(จากราคาประ เมินและราคาซื้อขายจริง ในท้องตลาด

3.เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์ที่ต้องการจำนองหรือขายฝากผ่านการพิจารณาแล้วทางบริษัทจะแจ้งกลับและนัดทำสัญญาจำนองหรือขายฝากในวันดังกล่าวหรือวันถัดไป

เอกสารที่จะต้องใช้

• สำเนาโฉนดที่ดินถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
• ราคาประเมินกรมที่ดิน
• ราคาประเมินบริษัทประเมินเอกชน(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนอง

ในการทำสัญญาจำนอง ผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขต
เช่น ที่ดินอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จะต้องไปจดทะเบียนจำนอง ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ในการจดทะเบียนจำนองดังกล่าว
ผู้จำนองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนร้อยละ 1 บาท

สนใจจะจำนองหรือขายฝากบ้านหรือที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด หรือต้องการให้บริษัทฯ
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2395-2045,  08-6355-3147,08-1442-6393  email: info@homedd.co.th

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270