รับจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดิน

1.บริษัทฯ อนุมัติเงินกู้ง่าย ทำให้ท่านได้รับเงินไปใช้ได้เร็ว

2.บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยเพียง 1.25 ต่อเดือน หรือร้อยละ 15 ต่อปี เท้านั้น

3.ระหว่างสัญญา ผู้จำนอง ขายฝาก สามารถชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยได้ ทำให้ได้ลดทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยในเดือนต่อ ๆ ไป 

4.เมื่อครบสัญญาแล้ว ผู้จำนองหรือขายฝากยังไ่ม่สามารถชำระต้นเงินหรือไถ่ถอนจำนองหรือขายฝากขายได้ สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้จนกว่าท่านจะชำระหรือไถ่ถอนได้

5. วงเงินจำนองอนุมัติไม่เกิน 30-40 เปอร์เซนต์ ของหลักทรัพย์

จำนองคืออะไร

การจำนอง คือ การตกลง ทำข้อตกลง ทำสัญญาต่อกัน ระหว่างบุคคลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า "ผู้จำนอง" กับ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า "ผู้รับจำนอง" โดยเอาทรัพย์สินเป็นประกัน การชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (มาตรา ๗๐๒)

ทรัพย์สินที่จะจำนองได้ มีหลายประเภทดังนี้

-บ้าน ที่ดิน คอนโด อสังหาทุกประเภท

เอกสารที่เตรียมวันทำธุรกรรม

1)โฉนดตัวจริง
2)สำเนาบัตรประชาชน พร้อมตัวจริง
3)สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมตัวจริง
4)ใบยินยอมจากคู่สมรส
 
5)ทะเบียนสมรส 

ขั้นตอนการทำงาน

1. เบื้องต้นให้ แจ้งรายละเอียดที่ของดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ สินทรัพย์ ว่าเนื้อเท่าไร่ ราคาประเมินเท่าไร ติดถนนซอย หรือถนนอะไร โดยอาจจะส่งเอกสารมาทางโทรสารก่อน

2.ทางทีมงานของบริษัทจะตรวจสอบสินทรัพย์ภายใน 1 วัน หากสินทรัพย์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ จะติดต่อกลับทันที โดยวิธีพิจารณาขั้นต้น จะดูจากราคาประเมินกรมที่ดิน ราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด โดยทีมงานมีระบบตรวจสอบ ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น ทางทีมงาน จะให้จำนองในราคาเฉลี่ยที่ 50-60 % ของราคาสินทรัพย์โดยรวม(จากราคาประ เมินและราคาซื้อขายจริง ในท้องตลาด

3.เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์ที่ต้องการจำนองหรือขายฝากผ่านการพิจารณาแล้วทางบริษัทจะแจ้งกลับและนัดทำสัญญาจำนองหรือขายฝากในวันดังกล่าวหรือวันถัดไป
เอกสารที่จะต้องใช้
• สำเนาโฉนดที่ดินถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
• ราคาประเมินกรมที่ดิน
• ราคาประเมินบริษัทประเมินเอกชน(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนอง

ในการทำสัญญาจำนอง ผู้จำนองและผู้รับจำนองจะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขต เช่น ที่ดินอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จะต้องไปจดทะเบียนจำนอง ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ในการจดทะเบียนจำนองดังกล่าว ผู้จำนองจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนร้อยละ 1 บาท

 

ข้อดีของการทำสัญญาจำนอง

1.การจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด เป็นเพียงการนำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกัน เมื่อผู้จำนองผิดสัญญา หรือถึงกำหนดชำระแล้วยังไม่สามารถไถ่ถอนจำนองได้ บ้านและที่ดินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนอง ผูู้รับจำนองจะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ยัดทรัพย์ขายทอดตลาด ผู้จำนองยังมีเวลาหาเงินมาชำระหนี้/ไถ่ถอนจำนองได้หลายเดือน ตรงกันข้ามกับสัญญาขายฝาก หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายฝากไม่สามารถต่อสัญญาได้ และผู้ขายฝากไม่สามารถที่จะชำระหนี้หรือไถ่ถอนการขายฝากได้ บ้านและที่ดินที่ขายฝากจะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝากทันที นับแต่วันครบกำหนดสัญญาขายฝาก

2.การทำสัญญาจำนอง เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้เงินมาหมุนเวียนในเวลาอันรวดเร็ว หรือบุคคลที่มีการเดินบัญชีกับธนาคารไม่สวยงาม หรือมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ แต่ยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ก็ได้รับเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาจำนอง
1. ค่าจดทะเบียนจำนอง ผู้จำนองจะต้องเป็นผู้ชำระในอัตราร้อยละ 1 ให้แก่กรมที่ดิน เช่น ถ้าเอาทีดินไปจดทะเบียนจำนองไว้กับผู้จำนองจำนวน 100,000 บาท ผู้จำนองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท เป็นต้น
2. ค่านายหน้า (ค่าปากถุง) แล้วแต่จะตกลงกัน

สัญญาขายฝาก

สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

การขายฝาก หมายถึง สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นในกำหนดเวลาตามกฎหมาย คือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ต้องไถ่ภายใน 10 ปี นับแต่เวลาที่มีการซื้อขาย แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ ต้องไถ่ภายใน 3 ปีนับแต่ซื้อขาย หากเกินกำหนดเวลานี้แล้วกฎหมายถือว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายฝากกัน ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที กรณีที่ทำสัญญากำหนดเวลาไถ่นานเกินกว่า 10 ปี 3 ปี ก็ต้องลดลงมาเป็น 10 ปี 3 ปี หรือถ้าทำสัญญากำหนดเวลาไถ่ต่ำกว่า 10 ปี 3 ปี ก็จะขยายเวลามิได้ 

ข้อแตกต่างระหว่าง “การขายฝาก” กับ “การจำนอง”

คือการจำนองนั้นผู้จำนองนำทรัพย์สินของตน เช่น บ้าน-ที่ดินไปค้ำประกันหนี้เงินกู้ หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องร้องและบังคับคดียึดทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกันไว้ แต่การขายฝากเป็นการนำทรัพย์สินไปขายให้แก่คนอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เมื่อถึงกำหนดแล้วผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนได้ หากเกินกำหนดก็เสียกรรมสิทธิ์ทันที

ข้อดีของสัญญาขายฝาก

1. ผู้ขายได้รับเงินในเวลารวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน

2. ผู้รับซื้อฝากไม่ดูการเดินบัญชี สำเนาบัญชีของผู้ขายฝากเหมือนกันธนาคาร

3. การทำสัญญาขายฝาก ผู้รับซื้อฝากจะให้ราคาประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ ของราคาซื้อขาย

นใจจะจำนองหรือขายฝากบ้านหรือที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด หรือต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารให้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2395-2045, 0-2395-2048 08-6355-3147,08-1442-6393 โทรสาร 0-2702-8495 email: info@homedd.co.th

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270