ดอกเบี้ยบ้านมือสอง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อทั่วไปปัจจุบัน?

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หน่วย : ร้อยละต่อปี
1. ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) 5.47
2. ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) 5.84
3. ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) 5.97
4.1 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่า จำนวนที่กู้ยืม อัตราต่ำสุด

- หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของบุคคลธรรมดา

1.95

- หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา

0.65

- หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของนิติบุคคล

1.60

- หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของนิติบุคคล

0.52

- ส่วนต่างสูงสุดเหนืออัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝาก จำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนที่กู้ยืม

3.00
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270