ดอกเบี้ยบ้านมือสอง ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) MLR 5.250

2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) MOR 5.845

3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) และมีความหมายเช่นเดียวกันกับ MRR 5.995
    
     อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมมาตรฐานทั่วไป (GLR-General Lending Rate)

4. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสําหรับเงินกู้ระยะสั้น (MMR-Money Market Rate) จะเป็นไปตามภาวะของตลาดเงินในขณะทีตกลงกับผู้กู้แต่ละราย

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270