สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

1. บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

1. ใบรับรองเงินเดือน

2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

4 รูปถ่ายกิจการ

5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

2. หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน

3. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

4. สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า 

5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง

5. แบบแปลน

6. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

อื่นๆ (ถ้ามี)

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

*วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก : 2.37%

วงเงินกู้สูงสุด : วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท (สินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen เฉพาะการกู้ใหม่ เงื่อนไขขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด)

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270