โฉนดที่ดินหาย

โฉนดที่ดินหาย

โฉนดที่ดินหาย ต้องทำอย่างไร

ติดต่อกับทาง สำนักงานที่ดิน

ก่อนอื่นต้องบอกว่า หากเราทำโฉนดที่ดินหาย ทางสำนักงานที่ดิน จะ ไม่สามารถออกโฉนดฉบับใหม่ให้อีกได้ สาเหตุก็เพราะว่าการออกโฉนดที่ดินนั้นจะเกิดเมื่อหลังจากมีการรังวัดแล้ว จะมีการออกโฉนดมา 2 ฉบับ โดยฉบับหนึ่งจะเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดิน อีกฉบับหนึ่งก็ส่งมอบให้กับเจ้าของที่ดิน แต่เราต้องไปขอใบแทนโฉนดที่ดินครับ ซึ่งในใบแทนนั้น จะมีรายละเอียดคล้ายฉดนดที่ดิน เพราะใบแทนจะคัดลอกข้อมูลรายละเอียดทั้งด้านหน้าและด้านหลังโฉนดขึ้นมาอีกฉบับแล้วให้เราถือฉบับนี้แทนฉบับเก่า

ในการออกใบแทนนั้น เราต้องทำดังนี้

 1. ไปที่สถานีตำรวจที่โฉนดนั้นตั้งอยู่ เพื่อ แจ้งความเอกสารหาย ถ้ามีสำเนาเก่ายังเหลือเก็บไว้ในกรณีที่หาเจอควรนำไปด้วย โดยระบุใบแจ้งความ ว่า โฉนดเลขที่……..ได้หายไปจากการครอบครองเมื่อวัน……เวลา……และสถานที่หาย…

 2. ไปที่ สำนักงานที่ดิน โดยที่เราจะต้องนำคนรับรอง 2 คนไปด้วย
   
 3. สำนักงานที่ดินจะให้  คนรับรองทั้ง 2 คน ทำการกรอก เอกสารรับรอง พร้อมลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงาน เพื่อรับรองคนแจ้งหาย โดยเจ้าพนักงานที่ดินจะซักถามพยาน ว่า บุคคลนี้อยู่ที่นั้นจริงหรือไม่ มีหนี้สินล้นมือหรือไม่ หรือมี พฤติกรรมน่าเชื่อว่าหายจริงหรือไม่
   
 4. ไปเคาน์เตอร์ กรมที่ดินทำตามขั้นตอนปกติซึ่งได้แก่  รับบัตรคิว ยื่นเรื่องคำขอ เจ้าหน้าที่สอบสวนซักถาม  ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือต่างๆ  ลงบัญชีรับทำการ  ตรวจสอบอายัด เขียนใบสั่งค่าใช้จ่ายสำหรับนำจ่ายค่าธรรมเนียม  นำใบเสร็จกลับมายื่น พิมพ์ประกาศ
   
 5. จากนั้นให้รอ 30 วัน โดยถ้าใน30วันนั้นไม่มีผู้ใดมาโต้แย้ง ทางกรมที่ดินจะเริ่มสร้างใบแทนให้
   
 6. เสนอเจ้าพนักงานเพื่อลงนาม และแจ้งให้เจ้าของมารับ จากนั้นเราก็ จะได้ใบแทนมา

หลักฐานประกอบการขอออกใบแทน

1. กรณีโฉนดที่ดินชำรุด ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ คือ มีตำแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือชื่อและตราประจำ ตำแหน่ง ของเจ้าพนักงานที่ดินตามลักษณะของแบบโฉนดที่ดิน

2. กรณีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ชำรุด การตรวจสอบหลักฐานให้อนุโลมตามข้อ 1
    กรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องมีหลักฐานประกอบ คือ
       – โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ชำรุด
       – บัตรประจำตัวผู้ขอ
       – ทะเบียนบ้าน
       – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

3. กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถตรวจสอบ หลักฐานได้
   นอกจากมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้วจะต้องดำเนินการและมีหลัก ฐานดังนี้ด้วย

       3.1 ต้องนำพยานที่เชื่อถือได้และ/หรือรู้เห็นการสูญหายของโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์อย่างน้อย 2 คน
            ไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและพยานต้องนำบัตรประจำตัวไปแสดงด้วย

       3.2 กรณีสูญหาย เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญา ให้นำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปประกอบคำขอด้วย

       3.3 ถ้าเป็นกรณีศาลสั่งหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนให้นำคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุด หรือหนังสือร้องขอไปด้วย

ขั้นตอนการขอออกใบแทน

1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

2. เจ้าหน้าที่รับคำขอและสอบสวน

3. ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจหนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ

4. ลงบัญชีรับทำการ

5. ตรวจอายัด

6. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ

7. พิมพ์ประกาศ กรณีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นอันตรายหรือสูญหาย

8. เจ้าของที่ดินรับประกาศและนำเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศ

9. ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ

10. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน เบิกแบบพิมพ์ดำเนินการสร้างใบแทน

11. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาลงนามในใบแทน และแจ้งเจ้าของที่ดินมารับใบแทน

12. แจกใบแทนให้เจ้าของที่ดิน

Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270