ดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารออมสิน

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา
(MLR) MINIMUM LENDING RATE
6.150
ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี
(MOR) MINIMUM OVERDRAFT RATE
5.995
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี
(MRR) MINIMUM RETAIL RATE
6.245
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ

ประเภทและจำนวนเงินให้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) กรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้
1. กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 3.49 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 1.25 14.00
2. กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
                    ปีที่ 1 – 3 3.99 14.00
                    ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR – 0.75 14.00
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
          จำนวนเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท MRR + 1.00 14.00
          จำนวนเงินให้กู้เกินกว่า 3 ล้านบาท MRR + 2.00 14.00
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
Coppyright by www.homedd.co.th
โทรศัพท์ 0-2395-2045 โทรสาร 0-2702-8495
เลขที่ 43 ชั้น 1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ 10270